วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ภาษาไทย มงคลชีวิต 38 ประการ

มงคลที่1 อเสวนา จ พาลานํ - ไม่คบคนพาล
มงคลที่2 ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา - คบหาสมาคมแต่นักปราชญ์
มงคลที่3 ปูชา จ ปูชนียานํ - บูชาคนที่ควรบูชา
มงคลที่4 ปฎิรูปเทสวาโส จ - อยู่ในประเทศอันสมควร
มงคลที่5 ปุพฺเพ จ กตปุณฺญตา - เคยเป็นผู้ที่มีความดีสร้างไว้แต่ปางก่อน
มงคลที่6 อตฺตสมฺมาปณิธิ - ตั้งตนอยู่ในฐานะที่ชอบที่ควร
มงคลที่7 พาหุสจฺจญฺจ - เป็นได้ยินได้ฟังมามาก
มงคลที่8 สิปฺปญิจ - ศึกษาทางศิลปวิทยามาด้วย
มงคลที่9 วินโย จ สุสิกฺขิโต - เป็นคนเคารพระเบียบวินัย กฎหมายบ้านเมือง
มงคลที่10 สุภาสิตา จ ยา วาจา - กล่าวแต่คำที่เป็นสุภาษิต
มงคลที่11 มาตา ปิตุอุปฎฺบานํ - บำรุงเลี้ยงพ่อแม่ให้ดี
มงคลที่12,13 ปุตฺตทารสสฺส สงฺคโห - สงเคราะห์ลูกเมียตามหน้าที่
มงคลที่14 อนากุลา จ กมฺมนฺตา - ทำงานโดยไม่คั่งค้าง
มงคลที่15 ทานญฺจ - ให้ทานกับผู้ที่ควรให้
มงคลที่16 ธมฺมจริยา จ - ประพฤติตามหลักธรรม
มงคลที่17 ญาตกานญฺจ สงฺคโห - สงเคราะห์เครือญาติตามสมควร
มงคลที่18 อนวชฺชา กมฺมานิ - ทำงานสุจริตไม่ผิดศีลธรรม
มงคลที่19 อารตี วรตี ปาปา - ไม่กระทำความชั่วเลย
มงคลที่20 มชฺชปานา จ สญฺญโฒ - สำรวมในการดื่มเครื่องดองของเมา
มงคลที่21 อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ - ไม่ประมาทในหลักธรรมทั้งหลาย
มงคลที่22 คารโว จ - มีความเคารพ
มงคลที่23 นิวาโต จ - ความไม่จองหองใคร
มงคลที่24 สนฺตฎฐี จ - มีความยินดีในทรัพย์สินของตน
มงคลที่25 กตญฺญตา - รู้จักบุญคุณผู้เคยเกื้อกูล
มงคลที่26 กาเลน ธมฺมสฺสวนํ - ฟังธรรมตามกาลที่มีโอกาส
มงคลที่27 ขนฺติ จ - มีความอดทน
มงคลที่28 โสจสฺสตา - ทำตนเป็นคนว่านอนสอนง่าย
มงคลที่29 สมณานญฺจ ทสฺสนํ - พบปะสมณชีพราหมณ์เสมอ
มงคลที่30 กาเลน ธมฺมสากจฺฉา - หาเวลาเจรจาธรรมกับคนทั่วไป
มงคลที่31 ตโป จ - บำเพ็ญเพียรเพื่อให้กิเลสเบาบาง
มงคลที่32 พรหฺมจริยญฺจ - ประพฤติตนตามหลักธรรมอันประเสริฐ
มงคลที่33 อริยสจฺจาน ทสฺสนํ - เห็นหลักธรรมตามที่เป็นจริงอันสูง
มงคลที่34 นิพฺพานสจฉิกิริยา จ - มองเห็นทางดับกิเลสขั้นสุดยอดได้
มงคลที่35 ผุฎฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ - ไม่มีจิตหวั่นไหวไปตามโลกธรรม 8
มงคลที่36 อโสกํ - มีจิตไม่โศรกเศร้า
มงคลที่37 วริชํ - มีจิตใจปราศจากกิเลสธุลี
มงคลที่38 เขมํ - มีจิตเกษมสำราญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น