วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ภาษาไทย มงคลชีวิต 38 ประการ

มงคลที่1 อเสวนา จ พาลานํ - ไม่คบคนพาล
มงคลที่2 ปณฺฑิตานญฺจ เสวนา - คบหาสมาคมแต่นักปราชญ์
มงคลที่3 ปูชา จ ปูชนียานํ - บูชาคนที่ควรบูชา
มงคลที่4 ปฎิรูปเทสวาโส จ - อยู่ในประเทศอันสมควร
มงคลที่5 ปุพฺเพ จ กตปุณฺญตา - เคยเป็นผู้ที่มีความดีสร้างไว้แต่ปางก่อน
มงคลที่6 อตฺตสมฺมาปณิธิ - ตั้งตนอยู่ในฐานะที่ชอบที่ควร
มงคลที่7 พาหุสจฺจญฺจ - เป็นได้ยินได้ฟังมามาก
มงคลที่8 สิปฺปญิจ - ศึกษาทางศิลปวิทยามาด้วย
มงคลที่9 วินโย จ สุสิกฺขิโต - เป็นคนเคารพระเบียบวินัย กฎหมายบ้านเมือง
มงคลที่10 สุภาสิตา จ ยา วาจา - กล่าวแต่คำที่เป็นสุภาษิต
มงคลที่11 มาตา ปิตุอุปฎฺบานํ - บำรุงเลี้ยงพ่อแม่ให้ดี
มงคลที่12,13 ปุตฺตทารสสฺส สงฺคโห - สงเคราะห์ลูกเมียตามหน้าที่
มงคลที่14 อนากุลา จ กมฺมนฺตา - ทำงานโดยไม่คั่งค้าง
มงคลที่15 ทานญฺจ - ให้ทานกับผู้ที่ควรให้
มงคลที่16 ธมฺมจริยา จ - ประพฤติตามหลักธรรม
มงคลที่17 ญาตกานญฺจ สงฺคโห - สงเคราะห์เครือญาติตามสมควร
มงคลที่18 อนวชฺชา กมฺมานิ - ทำงานสุจริตไม่ผิดศีลธรรม
มงคลที่19 อารตี วรตี ปาปา - ไม่กระทำความชั่วเลย
มงคลที่20 มชฺชปานา จ สญฺญโฒ - สำรวมในการดื่มเครื่องดองของเมา
มงคลที่21 อปฺปมาโท จ ธมฺเมสุ - ไม่ประมาทในหลักธรรมทั้งหลาย
มงคลที่22 คารโว จ - มีความเคารพ
มงคลที่23 นิวาโต จ - ความไม่จองหองใคร
มงคลที่24 สนฺตฎฐี จ - มีความยินดีในทรัพย์สินของตน
มงคลที่25 กตญฺญตา - รู้จักบุญคุณผู้เคยเกื้อกูล
มงคลที่26 กาเลน ธมฺมสฺสวนํ - ฟังธรรมตามกาลที่มีโอกาส
มงคลที่27 ขนฺติ จ - มีความอดทน
มงคลที่28 โสจสฺสตา - ทำตนเป็นคนว่านอนสอนง่าย
มงคลที่29 สมณานญฺจ ทสฺสนํ - พบปะสมณชีพราหมณ์เสมอ
มงคลที่30 กาเลน ธมฺมสากจฺฉา - หาเวลาเจรจาธรรมกับคนทั่วไป
มงคลที่31 ตโป จ - บำเพ็ญเพียรเพื่อให้กิเลสเบาบาง
มงคลที่32 พรหฺมจริยญฺจ - ประพฤติตนตามหลักธรรมอันประเสริฐ
มงคลที่33 อริยสจฺจาน ทสฺสนํ - เห็นหลักธรรมตามที่เป็นจริงอันสูง
มงคลที่34 นิพฺพานสจฉิกิริยา จ - มองเห็นทางดับกิเลสขั้นสุดยอดได้
มงคลที่35 ผุฎฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ - ไม่มีจิตหวั่นไหวไปตามโลกธรรม 8
มงคลที่36 อโสกํ - มีจิตไม่โศรกเศร้า
มงคลที่37 วริชํ - มีจิตใจปราศจากกิเลสธุลี
มงคลที่38 เขมํ - มีจิตเกษมสำราญ

เทศน์มหาชาติ เวสสันดรชาดก

>>กัณฑ์ทศพร
เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดพระเจ้าพิมพิสาร ต่อจากนั้นเสด็จไปโปรดพุทธบิาและพระประยูรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ เกิดฝนโบกขรพรรษ พระสงค์สาวกกราบทูลอาราธนาให้ทรงแสดงเรื่องมหาเวสสันดรชาดก เริ่มตั้งแต่เมื่อกัปที่ 98 นับแต่ปัจจุบัน พระนางผุสดีซึ้งจะทรงเป็นพระมารดาของพระเวสสันดร ทรงอธิษฐานขอเป็นมารดาของผู้มีใจบุญจบลงตอนพระนางได้รับพร 10 ประการจากพระอินทร์ อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้คือ ผู้นั้นจะได้รับทรัพย์สมบัติดังปรารถนา ถ้าเป็นสตรีจะได้สามีที่เป็นที่ชอบเนื้อเจริญใจ บุรุษจะได้ภรรยาเป็นที่ต้องประสงค์อีกเช่นเดียวกันจะได้บุตรหญิงชายเป็นคนว่านอนสอนง่าย มีรูปร่างที่งดงาม มีความประพฤติดีกริยาเรียบร้อย>>
>>กัณฑ์หิมพานต์
พระเวสสันดรทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสัญชัยกับพระนางผุสดี แห่งแคว้นสีวีราษฎร์ประสูติที่ตรอกพ่อค้า เมื่อพระเวสสันดรได้รับเวนราชสมบัติจากพระบิดา ได้พระราชทานช้างปัจจัยนาเคนทร์แก่กษัตริย์แคว้นกลิงคราชฎร์ ประชาชนไม่พอใจ พระเวสสันดรจึงถูกพระราชบิดาเนรเทศไปอยู่ป่าหิมพานต์ อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้คือ ย่อมได้สิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ครั้นตายแล้วได้บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์เสวยสมบัติอันมโหฬาร มีบริวารแวดล้อมบำรุงบำเรออยู่เป็นนิตย์จุติจากสวรรค์แล้ว จะลงมาเกิดในตระกูลขัตติยะมหาศาลหรือตระกูลพราหมณ์มหาศาลอันบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ศฤงคารบริวารมากมายนานาประการจะประมาณมิได้ ประกอบด้วยการสบายใจทุกอิริยาบถ
>>กัณฑ์ทานกัณฑ์
ก่อนเสด็จไปอยู่ป่า พระเวสสันดรได้พระราชทานสัตสดก มหาทาน คือช้าง ม้า รถ ทาสชาย ทาสหญิง โคนม และ นางสนม อย่างละ 700 อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้คือ จะบริบูรณ์ด้วยแก้วแหวยนเงินทองทาส ทาสี และสัตว์ 2 เท้า 4 เท้า ครั้นตายแล้วจะได้ไปเกิดในฉกาพจรสวรรค์มีนางเทพอัปสรแวดล้อมมากมายเสวยสุขในปราสาทแล้วด้วยแก้ว 7 ประการ
>>กัณฑ์วนปเวสน์
พระเวสสันดรทรงพระนางมัทรีและพระชาลี ( โอรส ) พระกัณหา (ธิดา ) เสด็จจากเมืองผ่านแคว้น เจตราษฎร์ จนเสด็จถึงเขาวงกตในป่าหิมพานต์ อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้คือ จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าจะได้เป็นบรมกษัตริย์ในชมพูทวีป เป็นผู้ทรงปรีชาเฉลียวฉลาดสามาร๔ปราบอริราชศัตรูให้ย่อยยับไป
>>กัณฑ์ชูชก
ชูชกพราหมณ์ ขอทานได้นางอมิตตาบุตรสาวของเพื่อนเป็นภรรยา นางใช้ให้ชูชกไปของสองกุมาร ชูชกเดินทางไปสืบข่าวในแคว้นสีวีราษฎณ์ สามารถหลบหลีกการทำร้ายของชาวเมือง พบพรานเจตบุตรลวงพรานเจตบุตรให้บอกทางไปยังเขาวงกต อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้คือ จะได้บังเกิดในตระกูลกษัตริยบ์ ประกอบด้วยสมบัติอันงดงามกว่าคนทั้งหลาย จะเจรจาปราศรัยก็ไพเราะเสนาะโสต แม้จะได้สามีภรรยา และบุตรธิดาก็ล้วนแต่มีรูปทรงงดงามสอนง่าย
>>กัณฑ์มหาพน
ชูชกลวงอัจจุตฤาษี ให้บอกทางผ่านป่าไม้ใหญ่ไปยังที่ประทับของพระเวสสันดร อานิสงค์ของผ้บูชากัณฑ์นี้คือ จะเสวยสมบัติใดในดาวดึงส์เทวโลกนั้นแล้ว จะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาล มีทรัพย์ศฤงคารบริวารมากมี อุทยานและสระโบกขรณีที่เป็นประพาส เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยด้วยศักดานุภาพเฟื่องฟุ้งไปทั่วชมพูทวีป อีกทั้งจักได้เสวยอาหารทิพย์เป็นนิตย์นิรันดร
>>กัณฑ์กุมาร
ชูชกทูลขอสองกุมาร ทุบตีสองกุมารเฉพาะพระพักตร์พระเวสสันดร แล้วพาออกเดินทาง อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้คือ ย่อมประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนา ครั้นตายไปแล้วได้เกิดในฉกามาพจรสวรรค์ในสมัยที่พระศรีอาริยาเมตไตรมาอุบัติก็จะได้พบศาสนาของพระองค์ จะได้ถือปฏิสนธิในตระกูลกษัตริย์ ตลอดจนได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนาของพระองค์ แล้วบรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง 4 ด้วยบุญราศีที่ได้อบรมไว้
>>กัณฑ์มัทรี
พระนางมัทรีเสด็จกลับจากหาผลไม้ในป่าออกติดตสมสองกุมารตลอดทั้งคืน จนถึงทรงงิสัญญี ( สลบ ) เฉพาะพระพักตร์พระเวสสันดร เมื่อทรงฟื้นแล้วพระเวสสันดรตรัสเล่าความจริงเกี่ยวกับสองพระกุมาร พระนางทรงอนุโมทธนาด้วย อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้คือ เกิดในโลกหน้าจะเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเป็นผู้มีอายุยืนยาวทั้งประกอบด้วยรูปโฉมงดงามกว่าคนทั้งหลาย จะไปในที่ใดๆก็จะมีแต่ความสุขทุกแห่งหน
>> กัณฑ์สักกบรรณ
พระอินทร์พระเกรงว่าจะมีผู้มาขอพระนางมัทรีจึงแปลงเป็นพราหมณ์ชรามาทูลขอพระนางมัทรีแล้วฝากไว้กับพระเวสสันดร อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้คือ จะเป็นผ้ที่เจริญด้วยลาภยศตลอดจนจตุรพิธพรทั้ง 4 คืออายุวรรณธ สุขะ พละ ตลอดกาล
>>กัณฑ์ฉกษัตริย์
กษัตริย์แคว้นถลิงราชย์ทรงคืนช้างปัจจัยนาเคนทร์ พระเจ้ากรุงสญชัย พระนางผุสดี พระชาลี พระกัณหา เสด็จไปทูลเชิญพระเวสสันดร พระนางมัทรีกลับพระนคร เมื่อกษัตริย์ทั้งหกพระองค์ทรงพบกันก็ทรงวิสัญญี ต่อมาฝนโบกขรพรรษตกจึงทรงฟื้นขึ้น อานิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้คือ จะได้เป็นผู้ที่เจริญด้วยพร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกๆชาติแล
>>กัณฑ์นครกัณฑ์
กษัตริย์หกพระองค์เสด็จกลับพระนคร พระเวสสันดรได้ครองราชย์ดังเดิม บ้านเมืองสมบูรณ์พูนสุข อาณิสงค์ของผู้บูชากัณฑ์นี้คือ จะได้เป็นผู้บริบูรณ์ด้ยวงคาคณาญาติข้าทาสชาย-หญิง ธิดา สามี หรือบิดามารดา เป็นต้นอยู่พร้อมหน้ากันด้วยความผาสุก ปราศจากดรคาพาธทั้งปวง จะทำการใดๆก็พร้อมเพียงกันยังการงานนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี